Sunday, 27 May 2012

Pinyin Lyrics: Joyce Cheng 鄭欣宜 - 擁抱愛

歌詞:擁抱愛 - TVB電視劇《愛。回家》主題曲
主唱:鄭欣宜

Lyrics to: 擁抱愛 - TVB drama 'Come Home Love' Theme song
By: Joyce Cheng

作曲:鄭欣宜
填詞:張美賢

在世間遮風擋雨有一種愛
joy sai gaan je foong dong yu yau yut joong ngoi
從六歲到八十也不更改
choong look sooi do baat sup but gung goi
任我飛天空海闊前望將來
yum ngoh fei teen hoong hoi foot cheen mong jeung loi
寒或暖 有笑容可一可再
hon waak noon yau siu yoong hoh yut hoh joy

遙遠 隻身參與漫長競賽
yiu yoon jek sun chaam yu maan cheung ging choi
回家這路線 快樂佈景四邊覆蓋
wooi gah jeh lo seen fai lok bo ging sei been fook hoi
越行越遠 困倦了總有家中這道門
yoot haang yoot yoon kwun goon liu joong yau ga jung jeh do moon
為我開
wai ngoh hoi

在世間不聲不語有一種愛
joy sai gaan but sing but yu yau yut joong ngoi
柔靭到叫鐵石種出花開
yau yun do giu teet sek jung choot fah hoi
任我飛不經不覺背包超載
yum ngoh fei but ging but gok booi bau chiu joy
晴或雨要記住相親相愛
ching waak yu yiu gei ju seung chun seung ngoi
無限暖 最美是這一種愛
mo haan noon jooi mei see jeh yut joong ngoi

3 comments:

domi said...

can you put English lyrics too? :(

domi said...

Hi \o/

Would it be possible to get the Pinyin for the full version of this song?

http://www.youtube.com/watch?v=wtonhJFVvDM

domi said...

thank you very much