Sunday, 25 December 2011

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鄧嘉欣 - 白羊座的情歌

歌詞:白羊座的情歌
主唱:鄧嘉欣

Lyrics to:白羊座的情歌
By: Linda Chung
Track 16 in her album 'My Private Selection'

作曲:張家誠
填詞:張美賢
編曲:Johnny Yim
監製:Johnny Yim

流行歌 全程播
lau hung goh choon ching boh
別理高手太多低訴或嗌歌
beet lei go sau tai doh dai so wak ngaai goh
亦要真心唱出感覺讓你聽清楚
yik yiu jun sum cheung chut gum gok yeung nei ting ching choh
尋回我 從前七歲笑著過
chum wooi ngoh chung cheen chut sooi siu jeuk gwoh
今天或者更成熟開心優雅都保存自我
gum teen wat jeh gung sing suk hoi sum yau nga do bo choon jee ngoh

明白我要什麼 不需送月亮給我
ming bak ngoh yiu sum moh but sooi sung yoot leung kup ngoh
笑著來跳舞 身影都像探戈
siu jurk loi teew mo sun ying do jeung taam woh

*凡人變天使 男孩變作了君子
fan yun been teen see naam hai been jok liu gwun jee
眉目嘴角亦有一種善良一千倍誠意
mei muk jooi gok yik yau yut jung seen leung yut cheen pooi sing yee
心跳過千次 遙遙那個理想找到了地址
sum tiu gwoh cheen chee yiu yiu na goh lei seung jau do liu dei jee
用愛編織未來 其實你真的可以
yung ngoi peen jik mei loi keu sut nei jun dik hoh yee

流行歌 流行過
lau hung goh lau hung gwoh
內有多少記憶初次在拍拖
noi yau doh siu gei yik choh chee joy pak toh
還有刻骨銘心想愛而未愛的悽楚
waan yau huk gwut ming sum seung ngoi yee mei ngoi dik chai choh
情人節 繁忙中聖誕又過
ching yun jeet faan mong jung sing daan yau gwoh
始終未改我 是開朗白羊座 喜歡唱情歌
chee jung mei goi ngoh see hoi long bak yeung joh hei foon cheung ching goh

Repeat *

凡人愛天使 男孩愛上了公主
fan yun ngoi teen see naam hai ngoi seung liu gung joo
情是真摯極細小事情亦充滿大意思
ching see jun ji gik sai siu see ching yik chung moon dai yee see
心跳過千次 遙遙那個理想找到了地址
sum teew gwoh cheen chee yiu yiu nah goh lei seung jau doh liu dei jee
實踐心中夢兒 來吧勇敢飛一次
sut jeen sum jung mung yee loi bah yung gum fei yut chee

Repeat * *

No comments: