Sunday, 25 December 2011

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鄧嘉欣 - 生死也為愛

歌詞:生死也為愛
主唱:鄧嘉欣

Lyrics to:生死也為愛
By: Linda Chung
Track 17 in her album 'My Private Selection'

作曲:鍾嘉欣
填詞:劉卓輝
編曲:杜自持
監製:杜自持

*你為何 萬里千山走過
nei wai hoh maan looi cheen san jau gwoh
長途跋涉 去迎風等待
cheung to but seep hooi ying fung dung doi
我為何 沿路裡風雨兼程
ngoh wai hoh yoon lo looi fung yoo geem ching
與淚抱擁 曾經滄海
yoo looi po yung chung ging chong hoi

@這是一種執著還是一種愛
jeh see yut jung jup jeuk wan see yut jung ngoi
苦與甘 依然忍耐
foo yoo gum yi yeen yun noi
若情像山高 未曾開採
yurk ching jeung san go mei chung hoi choi
若情像海深 未能盛載
yurk ching jeung hoi sum mei nung sing joy
在世間 總有恨 才應該
joy sai gaan jung yau hun choy ying goi

#是否能分開 昨天現在與未來
see fau nung fun hoi jok teen yeen joy yoo mei loi
是否能相愛 就可忘記傷害
see fau nung seung ngoi jau hoh mong gei seung hoi
夜長夢多 卻換來 夕陽如畫 不再
yeh cheung mung doh kurk woon loi jik yeung yoo wah but joy
生與死 也因為愛
sung yoo sei ya yun wai ngoi

Repeat * @ #

莫非能分開 昨天現在與未來
mok fei nung fun hoi jok teen yeen joy yoo mei loi
莫非能相愛 就可忘記傷害
mok gei nung seung ngoi jau hoh mong gei seung hoi
夜長夢多 卻換來 夕陽如畫 不再
yeh cheung mung doh kurk woon loi jik yeung yoo wah but joy
生與死 也因為愛
sung yoo sei yah yun wai ngoi

No comments: