Friday, 20 June 2008

niki chow - 信 pin yin

comments:
i changed my mind too changing the other post, coz it would have been confusing...
ahh i jus spent agessss ( 3 hrs in total!! which included copying it down to paper and working from there =|) putting the pin yin in =[ but im proud of it =] i guess =]
now i can wait for 2 hrs b4 i go sleep =]
hope you like it BTW =] and i will post the youtube vid soon =]

ALSO...i spread the lyrics out a bit, to make it easier... =]

wai jurk wai jurk joon joon tooy tooy fan fan fook fook faat gok nei yi
為----著---為---著--進--進--退---退--反--反--覆---覆--發--覺--你--已
sau liu gey fung shun
收---了---幾----封---信
yuen loy naam hi dap dap sut sut hoong hoong peen peen jum moh sik chuen
原-----來-----男--孩--踏--踏--實--實--哄----哄----騙---騙---怎--麼---識---穿
ngoh bing mo fat sut
我-------並---無---法---術
yeen huw been tau hon yut chi doon sun
然-----後----便----偷---看---一----次---短---訊
ging fat yeen mau sih tung sun
竟-----發---現---某----些---通---訊
yuen loy juw shoon yuw
原------來----就----算---有
sing yu oi
誠----與---愛
koot siu dik juw see shun
缺------少---的---就---是----信


kay gwih dik jee
奇-----怪---的---字
jurng soh see
像-------傻---事
jurng nan see
像--------難---事
yut see yuen shun juw shun hoh yee
逸----事-----願----信----就---信---可---以
kurk yoo geen
卻-----遇---見
see yut foong doon shun doy beew dik teew jeen
是-----一----封----短---信---代----表--的---挑---戰
yoon mei dik jee
原------美---的---字
yoon nah nip
願-----拿----捏
yoon moh leen
願-------磨----練
yoon mong see hon ba nooy sun kup nei lo gwat dik sum yee
願-------望---是---看--罷--女---生---給--你--露--骨--的--心--意
dooy ney ying yeen on sum
對------你---仍---然---安--心
wooy hing yee
會------輕---易
jik see jong jok toong toong but geen
即----使---裝---作--通---通--不----見
doh hoh yee
都-----可---以


daan see yeen joy gey gey gwah gwah fong fong fut fut um lay nei wooy
但------是--現---在---記---記----掛--掛--彷--彷--彿--彿--暗--裡---你---會
suw hooy gey fung shun
收------去---幾---封---信
yeen yi naam hi nim jurk nim jurk je goh nah goh jum moh dut jee
然-----而---男---孩--唸--着---唸---着--這--個--那--個--怎---麼--得--知
ngoh dut yeen jeen loh
我-----突----然---戰---(?)
yeen huw been tuw hon yut chi doon shun
然------後---便---偷----看---一---次---短---訊
gum gok been nan yee shurng shun
感-----覺----便----難---以---相----信
jee pui choon sih gih
支----配---全---世--界
naam yu nooy
男-----與-----女
nah ming jee geew joh shun
那------名---字---叫---做---信


kay gwih dik jee
奇-----怪---的---字
jurng soh see
像-------傻---事
jurng nan see
像--------難---事
yut see yuen shun juw shun hoh yee
逸----事-----願----信----就---信---可---以
kurk yoo geen
卻-----遇---見
see yut foong doon shun doy beew dik teew jeen
是-----一----封----短---信---代----表--的---挑---戰
yoon mei dik jee
原------美---的---字
yoon nah nip
願-----拿----捏
yoon moh leen
願-------磨----練
yoon mong see hon ba nooy sun kup nei lo gwat dik sum yee
願-------望---是---看--罷--女---生---給--你--露--骨--的--心--意
dooy ney ying yeen on sum
對------你---仍---然---安--心
wooy hing yee
會------輕---易
jik see jong jok toong toong but been
即----使---裝---作--通---通--不----變
yut goh yee
一-----個---字


yeen huw yurng ngoh
然-------後----讓----我
beet yeew pa nah gei hung jee
別------要---怕---那---幾---行--字
choon boh sih sui yu gooy chun nik ching foo long maan
全部細碎語句親暱稱乎浪漫
doy ho chooy ji seew lim but yeew yurng ngoh jee
代號趣緻笑臉不需要讓我知

sah toot dik jee
灑脫的字
jurng soh see
像傻事
jurng nan see
像難事
yut see yoon shun juw shun hoh yee
逸事願信就信可以
kurk yoo geen
卻遇見
see yut foong doon shun chooy been juw teew jeen
是一封短信隨便就挑戰
yoon may dik jee
原美的字
yoon nah leep
願拿捏
yoon moh leen
願磨練
yoon mong see hon ba nooy sung kup nei lo gwat dik sum yee
願望是看罷女生給你露骨的心意
dooy ney ying yen teen jun
對你仍然天真
but poh meet
不破滅
jik see jong jok toong toong but geen
即使裝作通通不見
yut shun hoh yee
一信可以

No comments: